Tüm Yayınlarım

7.2. Uluslararası endekslerin kaydettiği hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler

21. Alkoç, Mert; Sütcü, Cem Sefa (2019).” Büyük Veri ile Foreks Algısının Twitter Üzerinden Gündem Belirleme Kuramı Bağlamında Araştırılması“, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25, Yaz 2019, ISSN: 2147 – 3390, ss. 82-103.

20. Tosyalı, Hikmet; Sütcü, Cem Sefa (2019). “Türkiye’de Sosyal Medya Üzerinden Siyasal Propaganda Yapmak: 2018 Cumhurbaşkanı Seçimi Örneği“, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 14, Sayı 51, Ocak, DOI: 10.14783/maruoneri.vi.522165, ss. 61-89.

19. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem (2018). “Bitcoin ve Kripto Para ile İlgili Sosyal Medya Kullanıcılarının Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (A Research on Entrepreneural Level of Social Media Users on Bitcoin and Crypto Currencies) “, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), Temmuz 2018, ISSN: 2146-5193, Cilt: 8, No: 3, DOI: 10.7456/10803100, ss. 466-488.

18. Aytekin, Çiğdem; Sütcü, Cem Sefa; Özfidan, Umut. (2018). “Karar Ağacı Algoritması ile Metin Sınıflandırma: Müşteri Yorumları Örneği “, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 11 Sayı: 55, Şubat, ISSN: 1307-9581, http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537249, 782-792.

17. Abanoz, Enes; Sütcü, Cem Sefa. (2018). “Sosyal Ağlarda Kolektif Eylem Eşik Modeli Üzerine Bir Çalışma (A Study of Collective Action Threshold Model on Social Networks)“, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 53-69, DOI:10.21547/jss.345628.

16. Algül, And; Sütcü, Cem Sefa. (2016). “ Kitlesel Olaylarla İlgili Haberlerin Sosyal Medyaya Yansımaları Üzerine Bir Analiz“, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı:50, ss.1-14, DOI: 10.17064/iüifhd.77604.

15. Sütcü, Cem Sefa; Erdal, Cengiz. (2016). “A Research on Prolificacy of New Media İmplementations of Hospitals’ PR Departments in Turkey“, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, Cilt 12, Sayı 45, Ocak ISSN 1300-0845, ss.153-176, DOI: 10.14783/od.v12i45.1000020008

14. Algül, And; Sütcü, Cem Sefa. (2015). “Değişen Haber Algısı Kullanıcılar Sosyal Medyada Haberleri Nasıl Değerlendiriyorlar?“,Global Media Journal, Sayı: 6, Cilt: 11, Güz 2015, ss.18-34.

13. Sütcü, Cem Sefa; Erdal, Cengiz. (2014). “A Research on Effectiveness of Social Media Practices of Hospitals’ Public Relations Departments in Turkey“, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, Sayı 46, ss.83-106.

12. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem; Kara Tolga; Akyazı, Erhan; Dilmen, Necmi Emel; Değerli, Başak. (2014). “Jetfighter Down! Predicting Opinions with Twitter and the Role of Social Media In Turkey within Context of Attribute Agenda-Setting Theory”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34, Yıl: 2014, ss.875-889, http://www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581.

11. Sütcü, Cem Sefa; Bayrakçı, Serkan. (2014). “Sosyal Medya Gazeteleri Nasıl Etkiliyor? Haberlerin Twıtter’da Yayılması Üzerine Bir Araştırma“, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC April 2014 Volume 4 Issue 2: 40-52.

10. Karayel Bilbil, Emel; Sütcü, Cem Sefa; Dayanç Kıyat, Banu. (2013). “Türkiye’de Telekomünikasyon Sektöründe Kurumsal İtibar Katsayısı ve Marka Sadakati Üzerine Bir Araştırma”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, İstanbul, Cilt 10, Sayı 39 (19), Ocak, s. 163-175.

9. Yengin, Deniz; Sütcü, Cem Sefa. (2011). “Digital Game as a New Media and Digital Game Playing Habits of Youngsters in Turkey”, Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579, Vol: 2 Number 1, 2011: 88-97.

8. Sütcü, Cem Sefa; Öztermiyeci, Murat. (2010). “Research on the Contextual and Functional Differences Between New and Old Journalism”, Journalism and Mass Communication, ISSN 2160-6579 October 2011, Vol. 1, No. 1, 48-56. (Permitted Publishing of presented paper in the 2nd International Conference of New Media and Interactivity, Marmara University, 28-30 April 2010, İstanbul)

7. Karayel Bilbil, Emel; Sütcü, Cem Sefa. (2009). “A Public Relations Approach to Crisis Management in Turkish Football”, The International Journal of Knowledge, Culture And Change Management, Vol: 8 Issue 11, 2009: 93-104. DOI: 10.18848/1447-9524/CGP/v08i11/50694

6. Tagtekin Arslantunalı, Dilek; Durmuşoğlu, O.; Özöney, G.; Sütcü, Cem Sefa; Çaliskan Yanikoglu, Funda. (2009). “Microscopic Evaluation of Different Sealant Materials”, Balkan Journal of Stomatology, Volume 13 Number 2, June 2009: 99-104.

5. Sütcü, Cem Sefa; Karayel Bilbil, Emel. (2008). “New Media in PR: A Research on the Utilization of New Media Technologies in Public Relations Firms in Turkey”, The International Journal of Technology, Knowledge and Society, Vol: 4, No: 5, 2008: 159-166. DOI: 10.18848/1832-3669/CGP/v04i05/55928

4. Karayel Bilbil, Emel; Sütcü, Cem Sefa; Yalçın, Başak.(2008). “The New Phenomenon for Turkish Youth: Online Advertising Era”, The E-Business Review, Vol. 8, http://www.iaeb.org, ISSN 1550-7793, ISBN 0-9707955-7-2, 2008: 285-290.

3. Karayel Bilbil, Emel; Sütcü, Cem Sefa; Yalçın, Başak. (2008). “The Effect of New Media in Extending Brand on Consumer Perception: A Survey in Retail Sector in Turkey”, The E-Business Review, Vol. 8, http://www.iaeb.org, ISSN 1550-7793, ISBN 0-9707955-7-2, 2008: 60-64.

2. Tagtekin Arslantunalı, Dilek; Öztürk Bozkurt, Funda; Sütcü, Cem Sefa, C.H.Pameijer; Çaliskan Yanikoglu, Funda. (2007). “Incidence of Voids in Packable versus Conventional Posterior Composite Resins: An In Vitro Study“, Balkan Journal of Stomatology, Volume 11 Number 3, November 2007: 185-195.

1. Sağın Saylam, Gül; Sarıoğlu, Ayşe; Batmaz, Gülhis; Sütcü, Cem Sefa; Ertuğrul, Ali. (1995). “Ventriküler Septal Defektlerin Ekokardiyografi ile Ölçülen Defekt Çapına Göre Sınıflandırılması“, Türkiye Klinikleri Kardiyoloji Dergisi, Cilt: 8, Sayı:4, ss.219-225.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

32. Tosyalı, Hikmet; Sütcü, Cem Sefa. (2018). Pazarlama İletişiminde Dijital Dönüşüm: Etkileşimli Reklamcılık Uygulamaları Örnekleri, Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, 18-19 Ekim Mersin Üniversitesi, Mersin. ss.238-246.

31. Sütcü, Cem Sefa. (2016). “ Internet Research Methodologies“, ISTEC 2016 International Science and Technology Conference, Editors: Prof. Dr. Aytekin İşman, Prof. Dr. Mustafa Şahin Dündar, 12-15 July, Vienna, Austria, p.670, ISSN: 2146‐7382.

30. Sütcü, Cem Sefa; Bayrakçı, Serkan. (2015). “ Sosyal Bilimlerde Geleneksel Araştırma ve Analiz Yöntemleriyle Büyük Veri Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması“, International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC-2015 August 01-02, Istanbul, Turkey, p.38, ISBN: 978-969-7581-00-9

29. Sütcü, Cem Sefa. (2014). “Relationship Between Technology and Communication“, 1st Interrnnational New Media Conferencce, Eds: Sinem Tuna, Deniz Akcay, 21 May, 2015, Gelisim University Press, ISBN: 978-605-4827-28-2, İsttanbul, Turkey, pp: 19-26.

28. Polat, Burak; Sütcü, Cem Sefa. (2014). “Television Ratings Got Social: A Case Study on Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyıl“, V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, September 11-14, 2014 – International Association of Social Science Research (IASSR), Baltic Institute of Humanities, St Petersburg, Russia.

27. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem. (2013).“Sosyal Medyada Twitter Konuşma Diline İlişkin Bir Araştırma: Ortak Hashtag Kullanımı ile Kullanıcı Profili Arasındaki İlişki”, International Symposium on Language and Communication: Exploring Novelties, June, 17-19, Volume: 4, İzmir, s. 1863-1876.

26. Dayanç Kıyat, Banu; Sütcü Cem Sefa. (2012).“Research on Measuring Perceptions of Reputation of Health Sector on Social Media”, The International Reputation Management Conference, Kadir Has University and İtibar Yönetimi Enstitüsü, 17-19 October 2012. (özet)

25. Akyazı, Erhan; Sütcü, Cem Sefa; Ortaköy, Adnan. (2012). “Gözetim Toplumu Bağlamında Kent Güvenliği Yönetim Bilişim Sistemi Uygulaması Olarak MOBESE”, International Congress on Visual Culture New Approaches in Communication, Art and Design “Digitization, Visualist 2012, Volume 2.

24. Sütcü, Cem Sefa; Yengin, Deniz. (2011). “Use of New Medıa Tools in Educatıon: iPAD Model”, International Educational Technology Conference, IETC, 2011, İstanbul, Turkey

23. Yengin, Deniz; Sütcü, Cem Sefa. (2011). “Digital Game as a New Media and Digital Game Playing Habits of Youngsters in Turkey” 9th International Symposium Communication in the Millennium. 2011, San Diego, USA (Published in Journalism and Mass Communication. See 7-2-7 above)

22. Sütcü, Cem Sefa; Öztermiyeci, Murat. (2010). “Research on the Contextual and Functional Differences Between New and Old Journalism”, 2nd International Conference of New Media and Interactivity, Marmara University, 28-30 April 2010, İstanbul.

21. Sütcü, Cem Sefa. (2008). “Semantic Data Models and Interactivity”, 6th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, October 15-17, 2008, Istanbul.

20. Sütcü, Cem Sefa; Yılmaz, Elif. (2007). “Object Oriented Design Patterns in CG Animated Feature Film Production Pipeline”, 5th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, 28-30 April 2007, Istanbul.

19. Sütcü, Cem Sefa; Karayel Bilbil, Emel. (2007). “Functions of Corporate Web Pages in Media Relations” 5th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, 28-30 April 2007, Istanbul.

18. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2006). “Yeni İletişim Ortamları ve Bilgi Uçurumu”, 1st International Conference of New Media and Interactivity, Marmara University, 1-3 November 2006, İstanbul.

17. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan; Dilmen, Necmi Emel. (2006). “Nanotechnology: An Important Actor In Knowledge Economy“, 2nd International Conference on Business Management And Economics, Yaşar University, 15-18 June 2006, İzmir.

16. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan; Dilmen, Necmi Emel. (2006). “Real and Virtual Identities Considered“, 4th International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, 28-30 April 2006, Istanbul.

15. Sütcü, Cem Sefa; Dilmen, Necmi Emel; Akyazı, Erhan.(2005). “İlköğretimde Bilgisayar Oyunlarının Eğitimdeki Yeri ve Bir Oyun Kurgusu Yaklaşımı”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005, ss.205-216.

14. Sütcü, Cem Sefa; Dilmen, Necmi Emel; Akyazı, Erhan.(2005).”Okullarda İnternet Kullanımı ve Öğrenci Beklentileri”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005, ss.1095-1103.

13. Sütcü, Cem Sefa; Dilmen, Necmi Emel; Akyazı, Erhan.(2005). “İnternette Çocuklarla İlgili Türkçe Web Sitelerinin İçerik Açısından Karşılaştırmalı Analizi”, 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 4-6 Nisan 2005, ss.663-674.

12. Sütcü, Cem Sefa; Orkan, Ahmet Lütfi. (2005). “Nonlinearity and Interactivity in Communication and New Media Approach”, 3rd International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, 5-7 January 2005, Istanbul.

11. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “İşletmelerde Veri Güvenliği ve İş Verimliliği Arasındaki İlişki”, EGİTEK 2004 – IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Nov.  24-26, 2004, Sakarya, ss.640-644.

10. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “Yeni Ekonomide Bilgi Güvenliği”, EGİTEK 2004 – IV. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Nov.  24-26, 2004, Sakarya, ss.1364-1367.

9. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “Uzaktan Eğitimde Sınav Koordinasyon Sistemi Teknolojik Altyapısı”, NITE’2004 International on New Information Technologies in Education – Eğitimde Yeni Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Dokuzeylül Üniversitesi, 20-22 Oct. 2004, İzmir, ss.223-227.

8. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “Türk Üniversitelerinin Avrupa Birliği Yüksek Öğretim Standartlarına Göre Değerlendirilmesi”, NITE’2004 International on New Information Technologies in Education – Eğitimde Yeni Bilgi Teknolojileri Sempozyumu, Dokuzeylül Üniversitesi,  20-22 Oct. 2004, İzmir, ss.27-33.

7. Sütcü, Cem Sefa. (2004) “Analytical Applications in CRM”, UITP Marketing Workshop: Benefits and Threats of Customer Relationship Management, Workshop Proceedings, İstanbul, 11-12 March, 2004.

6. Sütcü, Cem Sefa. (2004) “Information Systems Concept- Electronic Communication and Information Systems Approach”, 2nd International Symposium of Interactive Media Design, Yeditepe University, 5-7 January 2004, Istanbul.

5. Sütcü, Cem Sefa; Aydın, Emin Doğan; Giritli İnceoğlu, Yasemin. (1999). “Changing Media and Informatics Education” Proceedings of the International Association for Computer Information Systems- IACIS’99 Conference, San Antonio, Texas, ABD, 1999.

4. Sütcü, Cem Sefa; Aydın, Emin Doğan. (1999). “The Role Information Systems within Distance Education and a Case from Turkey” Proceedings of the International Association for Computer Information Systems-IACIS’99 Conference, San Antonio, Texas, ABD, 1999.

3. Sütcü, Cem Sefa; Aydın, Emin Doğan; Şahinkaya, Ahmet. (1999) “The Role of Information Systems Within Distance Education and a Case from Turkey” Proceedings of the 12th International Meeting of University Administrators, 160-170, Edinburgh, İskoçya, 1999.

2. Sütcü, Cem Sefa; Orkan, Ahmet Lütfi; Aydın, Emin Doğan. (1998). “Informatics Education in Turkey and its Role in Internationalisation” Proceedings of the 48th Conference of International Communication Association (ICA), 114-35.ISD, Kudüs, İsrail, 1998.

1. Sütcü, Cem Sefa; Orkan, Ahmet Lütfi; Aydın, Emin Doğan. (1998). “Informatics Education in Turkey and its Role in Internationalisation” Proceedings of the 11th International Meeting of University Administrators, 406-419, Auckland, Yeni Zelanda, 1998.

7.4. Yurtdışı ve uluslararası nitelikte mesleki kitap veya kitapta bir bölüm

2. Polat, Burak; Sütcü, Cem Sefa. (2015). “Television Ratings Got Social: A Case Study on Famous Turkish TV Series Muhtesem Yuzyıl“, Contextual Approaches in Communication, Corina Daba-Buzoianu, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay (editors), PeterLang GmbH, Frankfurt, Germany, ISBN: 978-3-631-66609-8, ss.505-512.

1. Sütcü, Cem Sefa; Aydın, Emin Doğan. (2002). “Changing Media and Higher Education at the Dawn of 21st Century: How to Prepare for the Future“, Towards Virtualisation – Open and Distance Learning, V.Venugopal Reddy and Manjulika S.(editors), Kogan Page, 2002, India. ISBN: 81-7554-172-5, ss.684-695.

7.5. Ulusal endekslerin kaydettiği hakemli ve süreli dergilerde yayınlanan makaleler

13. Vural, Nazmi Ekin; Sütcü, Cem Sefa. (2019). “Çevrimiçi Gazetelerde Ziyaretçi Trafiği ve Ziyaretçi Süresini Arttırmaya Yönelik Metotlar“. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, (11), 19-34. Retrieved from http://dergipark.org.tr/euifydhed/issue/46530/555930

12. Tosyalı, Hikmet; Sütcü, Cem Sefa; Tosyalı, Furkan. (2019). “Patient Loyalty in the Hospital Patient Relationship: The Mediating Role of Social Media“, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Ocak, s. 783-804.

11. Tosyalı, Hikmet; Sütcü, Cem Sefa. (2016). “ Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri“, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:2, Güz/Fall, s. 3-22

10. Sütcü, Cem Sefa; Algül And; Uralman, N. Hanzade. (2015). “Sender’s Self-Monitoring Traits: Conducive Factors Affecting Interpersonal Communication among Turkish University Students“, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, e-Gifder, Cilt 3, Sayı 1, s. 1-16.

9. Sütcü, Cem Sefa. (2014). “Yeni Medya ve Enformasyona Özgürce Ulaşma Bağlamında Gazetecinin Bilişimciye Dönüşümü”, Yeni Türkiye Dergisi Özel Sayısı, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ocak-Şubat 2014, Sayı: 56, ISSN: 1300-4174, s. 924-928.

8. Aytekin, Çiğdem; Sütcü, Cem Sefa. (2013). “Sosyal Medya’da Demokrasi Algısı: ‘Demokrasinin Renkleri’ Üzerine Fikir Madenciliği Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 19. s. 28-44.

7. Aytekin, Çiğdem; Sütcü, Cem Sefa. (2012). “Yeni Medya ve Ağ Nesli: Türkiye Örneği”, Marmara Üniversitesi, Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, İstanbul, Sayı: 3, Aralık. s. 1-13.

6. Sütcü, Cem Sefa. (2005). “Avrupa Birliği Sürecinde Yeni İletişim Teknolojilerinin Yöndeşmesinin Türkiye Üzerindeki Etkileri”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 22, ss.153-156.

5. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “E-Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerimiz”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 20, ss.235-242

4. Sütcü, Cem Sefa.(2004). “Bilişim Kavramı: Elektronik İletişim ve Bilişim Sistemleri Yaklaşımı”, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, 19, ss.315-325,

3. Sütcü, Cem Sefa.(1999). “İstemci/Sunucu Bilgisayar Sistemleri”, Marmara İletişim Dergisi, Cilt: 10, Sayı:10, ss.79-86.

2. Sütcü, C.S. (1994). “İstatiksel Veri Tabanları ve Basın İşletmelerinde Karar Destek Sistemi Oluşturmak İçin Kullanılabilecek Bir İstatiksel Veri Modeli”, Marmara İletişim Dergisi, Cilt: 7, Sayı:7, ss.153-162.

1. Sütcü, Cem Sefa.(1994). “Bilgisayar ve Bilgisayar Ağları”, Marmara İletişim Dergisi, Cilt: 5, Sayı:5, ss.145-152.

7.6. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

8. Aytekin, Çiğdem; Sütcü, Cem Sefa. (2019). “An Example of Pragmatic Analysis in Natural Language Processing: Sentimental Analysis of Movie Reviews“, CTC 2019 (Communication and Technology Congress), 17 Nisan 2019, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, ss. 61-74.

7. Aytekin, Çiğdem; Sütcü, Cem Sefa. (2013). “Türkiye’de Yerli Otomobil Üretmek: Sosyal Medyadaki Yorumların Yenilikçilik Açısından Fikir Madenciliği Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, 13. Üretim Araştırmaları Sempozyumu (ÜAS’13), 25-27 Eylül 2013, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.1103-1110.

6. Sütcü, Cem Sefa; Dinçerden, Ezgi. (2009). “Kurumlarda Bilgi Yönetiminde Sürdürülebilirlik Açısından İş Zekasının Rolü: Dijital İş Modelleri“, 3. İstanbul Bilişim Kongresi, TBD İstanbul Şubesi, 29-31 Mayıs 2009, İstanbul, ss.133-138.

5. Sütcü, Cem Sefa. (2008). “Yeni İletişim Ortamları ve Sansür“, Ulusal Basından Sansürün Kaldırılışının 100. Yılı Kongresi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, 9-10 Ekim 2008, İstanbul.

4. Sanlı, Gürkan; Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2004). “Marmara Üniversitesi Öğrenci Önkayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması“, 4. Akademik Bilişim Kongresi, KTÜ, Trabzon.

3. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2002). “E-Eğitimde Verimlilik Artışı için Bilişim-İletişim Bilimi Yaklaşımı” TBD Yayın No: 17, TBD 19. Bilişim Kurultayı, 265-268, Istanbul, 2002.

2. Sütcü, Cem Sefa; Ağır, Ahmet; Sarı, Fulya. (2001). “İnternet Eğitimi almamış Öğrencilerin Internet ve Internet Üzerinde Eğitim Hakkındaki Görüşleri” BTIE 2001 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı, 2001, Ankara, ss.20-28.

1. Sütcü, Cem Sefa. (1995). “İstatistik Veri Tabanları ve Uygulama Alanları”, Devlet İstatistik Enstitüsü Araştırma Sempozyumu’95, 11-15, 1995, Ankara.

7.7.A. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitap

4. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem. (2018). Veri Bilimi, Paloma Yayınevi, İstanbul, ISBN: 978-605-9200-48-6

3. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem. (2013). Elektronik Ticaretten Sosyal Ticarete Dönüşüm Sürecinde Ölçümleme, Derin Yayınları, Yayın No: 81, İstanbul, ISBN: 978-605-5500-82-5.

2. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan. (2005). “Yayıncılığın Değişen Yüzü”, Der Yayınları İstanbul, 2005, ISBN:975-353-330-6.

1. Sütcü, Cem Sefa. (1996). “Kişisel Bilgisayar ve Kullanımına Giriş“, M.Ü. İstatistik ve Kantitatif Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Yayını No:96/3, İstanbul, 1996, ISBN:975-400-147-2.

7.7.B. Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanan kitapta bölümler

11. Sütcü, Cem Sefa; Öztezcan Aslan, Berrin. (2020). “Internet Araştırma Yöntemleri”, Dijital Evrenin Yeni İletişim Kodları içinde (Editör: Sevda Deneçli), Nobel Bilimsel Eserler, Nobel Akademik Yayınevi, ISBN: 978-625-7126-08-3, ss.25-53.

10. Sütcü, Cem Sefa; Öztezcan Aslan, Berrin. (2020). “Veri Bilimi Bağlamında Veri Haberciliği Yaklaşımı”, Yeni Gazetecilik: Mecralar, Deneyimler, Olanaklar içinde (Editörler: Özlem Erkmen, Bora Ataman, Barış Çoban), Epsilon Yayınevi KAFKA, ISBN (E-Kitap): 978-625-799-411-8, ss.269-300.

9. Sütcü, Cem Sefa; Tosyalı, Hikmet. (2016). “Klinik Karar Destek Sistemleri”, Sağlık Bilişimi ve Güncel Uygulamalar içinde (Editör: Başak Mendi), Nobel Tıp Kitapevleri, ISBN: 978-605-335-200-6, ss.99-109.

8. Sütcü, Cem Sefa; Aytekin, Çiğdem. (2015). “Sosyal Medyada Film Analizine İlişkin bir Araştırma: Intersellar-Yıldızlararası Filminin Twitter Özelinde Semantik Analizi” Türk Sinemasının 100. Yılına Armağan içinde (Editör: Nurşen Mazıcı), Marmara Üniversitesi Yayınevi, Yayın No: 883, ISBN: 978-975-400-394-9, ss.239-260.

7. Sütcü, Cem Sefa; Algül, And. (2013). “Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi Açısından İnternetin Kısıtlı Sosyal Çevresi Üzerine Bir Araştırma”, Yeni Medya’da Demokrasi: Sosyal Medyaya Dair Araştırmalar içinde (Editörler: And Algül ve Neda Üçer), Literatürk, İstanbul, ISBN: 978-605-337-005-5, ss.55-82.

6. Sütcü, Cem Sefa; Düvenci, Abdullah; Aytekin, Çiğdem. (2013). “Türkiye’deki Siyasal Yaşamda Sosyal Medya: Siyasal Partilerin Kullanım Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma“, Yeni Medya’da Demokrasi: Sosyal Medyaya Dair Araştırmalar içinde (Editörler: And Algül ve Neda Üçer), Literatürk, İstanbul, ISBN: 978-605-337-005-5, ss.165-204.

5. Dayanç Kıyat, Banu; Sütcü Cem Sefa. (2013). “Research on Measuring Perceptions of Reputation in the Health Sector through Social Media“, New Challenges and New Opportunities: Interdisciplinary Perspectives on Reputation Management içinde, Editörler: Banu Baybars-Hawks ve Orhan Samast, İtibar Yönetimi Enstitüsü, Ankara, ISBN: 978-605-64076-0-4, ss.19-28.

4. Sütcü, Cem Sefa. (2012). “Sosyal Medyaya Girmeden Önce Bilinmesi Gerekenler“, Yeni Medya ve…, Editör: Deniz Yengin, Anahtar Kitaplar, İstanbul, ISBN: 978-975-8612-68-0, ss.74-89.

3. Sütcü, Cem Sefa. (2012). “Arayüz Tasarımı ve İşletim Sistemlerinin Ekonomisi: iOS’un Getirdikleri“, Sosyal Medya/Akademi içinde, Editörler: Tolga Kara, Ebru Özgen, Beta Yayınları. İstanbul, ISBN: 978-605-377-669-7, ss.333-344.

2. Sütcü, Cem Sefa (2007). “Küreselleşme ve E-Devlet Uygulamalarının Kamusal Alan Olarak Değerlendirilmesi“, Küreselleşme Üzerine Notlar, Editör: Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2007. ISBN: 978-9944-77-139-9, ss.179-194.

1. Sütcü, Cem Sefa; Akyazı, Erhan; Dilmen, Necmi Emel. (2006). “Teknolojik Değişim ve Dönüşümlerin Gazetecilik Üzerindeki Etkilerinin Tarihsel Süreçte Değerlendirilmesi“, Medyada Olmayanlar (Medya Eleştirileri), Der: Can Bilgili, Beta Yayınları, İstanbul, 2006. ISBN: 975-295-522-3, ss.293-328.

7.8. Diğer yayınlar (Süreli veya süresiz)

2. Sütcü, Cem Sefa. (2017). “İş Hayatında İletişimin Önemi“, Türkiye ve Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri İçtimayi Birliği (TÜİB) İş Dünyamız Dergisi, Sayı: 4, Ekim, ss. 46-48.

1. Sütcü, Cem Sefa. (2003). “Proje Yönetim Metodolojisi Nedir?“, TBD i-Dergi Sayı 137, http://dergi.tbd.org.tr/yazarlar/08122003/cem_Sütçü.htm, Ankara, 8 Aralık 2003.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s